fiscaal advocaat brugge

cash geld over de grens

Cashgeld over de grens

29/11/2018

Al vele jaren is er een Europese Verordening ter voorkoming en opsporing van het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Deze voorziet onder andere in controles op personen die de grens van de Europese Unie overschrijden met 10.000 € of meer. Deze Verordening kent een opvolger (Verordening EU 2018/1672) met enkele nieuwe elementen.

Lees meer…

Onroerende voorheffing

Onroerende voorheffing: vrijstellingen voor renovatie vastgoed aangepast

19/11/2018

Hiervoor werden de bestaande vrijstellingen hervormd voor energiezuinige gebouwen, de woningen verhuurd via een sociaal verhuurkantoor, de verbouwing van handelspand naar woning en de renovatie van ongeschikte/onbewoonbare woningen.

Lees meer…

vrijstelling onroerende voorheffing

Vrijstellingen van onroerende voorheffing: update 2018

16/11/2018

16/11/2018

De onroerende voorheffing is de jaarlijks terugkerende belasting op onroerende goederen. Hiervoor zijn echter ook tal van vrijstellingen en vermindering voorzien zoals bijvoorbeeld de vrijstelling voor rusthuizen, of de vermindering wegens improductiviteit.

Lees meer…

Gesplitste aankoop: Raad van State vernietigt standpunt VLABEL

2/11/2018

02/11/2018

De gesplitste aankoop van bv. vastgoed was jarenlang een populaire techniek om aan vermogensplanning te doen. Hierbij kochten de ouders het vruchtgebruik van bv. een appartement, en de kinderen de naakte eigendom. Deze aankoop werd dan voorafgegaan door een schenking van de aankoopprijs door de ouders aan de kinderen. Een strengere interpretatie van de wet door de FOD Financiën en VLABEL maakte deze techniek minder interessant. De Raad van State draaide recent echter de klok terug.

Lees meer…

pro deo

21% BTW op pro deo diensten van advocaten: inwerkingtreding onbekend

24/10/2018

24/10/2018

Sedert 2014 zijn de diensten van advocaten aan BTW onderworpen, namelijk aan het 21%-tarief.  Voor pro deo diensten werd het nultarief toegepast. Een paar jaar geleden heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ 28 juli 2016, nr. C-543/14, ECLI:EU:C:2016:605.) echter geoordeeld dat dit niet conform was aan de BTW-richtlijn. Hierdoor moet België ook voor pro deo-diensten van advocaten het 21%-tarief toepassen. Het is echter nog niet duidelijk wanneer vanaf wanneer dit nultarief opgeheven zou worden..

Lees meer…

voordeel alle aard woning

VOORDEEL ALLE AARD WONING, de ongelijkheid weggewerkt

18/10/2018

18/10/2018

Het gratis ter beschikking stellen van een woning door een vennootschap aan de bedrijfsleider, wordt geacht een voordeel van alle aard uit te maken in hoofde van deze bedrijfsleider. Deze wordt op dit voordeel belast in de personenbelasting. Dit voordeel wordt begroot volgens  de regels vastgesteld in artikel 18, §3, 2. KB/WIB 92.

Lees meer…

INVEST EVENT 08.09.2018 – 10u

31/08/2018

31/08/2018

Alles wat u moet weten om succesvol te investeren in vastgoed. 3 topsprekers geven de antwoorden op al uw vragen.

Lees meer…

Tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie via vlabel

Tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie via vlabel

29/01/2018

29/01/2018

In navolging van de federale regularisatie lanceerde ook Vlaanderen een regularisatiemogelijkheid. In tegenstelling tot de federale procedure gaat het om een tijdelijke procedure, die afloopt op 31 december 2020. Deze tijdelijke regularisatie mikt vooral op het rechtzetten van ontdoken erf- en registratiebelastingen. Het decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie van 10 februari 2017 werd door het Vlaamse Parlement goedgekeurd en is intussen van kracht sinds 6 maart 2017.

Lees meer…

de regularisatie van niet-uitsplitsbare bedragen

Samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet-uitsplitsbare bedragen

15/01/2018

15/01/2018

De Vlaamse regering keurde dit samenwerkingsakkoord goed op 16 december 2016. Zo kwam er een einde aan de rechtsonzekerheid die was ontstaan sinds de inwerkingtreding van de federale regularisatie op 1 augustus 2016.

Dit akkoord biedt een oplossing voor bedragen waarbij de aangever geen opdeling kan maken tussen het deel dat enerzijds valt onder de bevoegdheid van de federale overheid. En het deel dat onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid valt anderzijds. Wel moet het gaan om bedragen die hadden moeten worden onderworpen aan zowel federale – als Vlaamse gewestbelastingen.

Lees meer…

FISCALE REGULARISATIE: NU OOK VOOR ERF- EN REGISTRATIEBELASTING

Vlaamse fiscale regularisatie: nu ook tijdelijke regularisatie voor erf-en registratiebelasting

5/01/2018

05/01/2018

In navolging van de federale regularisatie lanceerde ook Vlaanderen een regularisatiemogelijkheid. In tegenstelling tot de federale procedure gaat het om een tijdelijke procedure, die afloopt op 31 december 2020. Deze tijdelijke regularisatie mikt vooral op het rechtzetten van ontdoken erf- en registratiebelastingen. Het decreet werd door het Vlaamse Parlement goedgekeurd en de regularisatie is intussen van kracht sinds 6 maart 2017.

Lees meer…