fiscaal advocaat brugge

controleacties fiscus 2019

Wie staat dit jaar op de radar van de fiscus?

20/08/2019

Onlangs maakte de fiscus de thema’s van de nakende controleacties voor 2019 bekend. * Hieronder volgt een samenvatting van de focuspunten van de FOD Financiën.

Lees meer…

aangifteplicht buitenlandse bankrekeningen

Aangifte buitenlandse bankrekeningen

20/08/2019

Bij het indienen van de aangifte in de personenbelastingen moet melding gemaakt worden van de buitenlandse rekeningen waarover men beschikt. De buitenlandse bankrekeningen moet sedert 1996 aangegeven worden. Sedert aanslagjaar 2012 volstaat een loutere melding in de aangifte niet, maar moet de rekening ook gemeld worden bij het Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België (NBB).

Lees meer…

uitstel van aangifte voor maaltijdkoeriers

Uitstel van aangifte voor maaltijdkoeriers

20/08/2019

De maaltijdkoeriers, zoals Uber Eats en Deliveroo, krijgen uitstel om hun fiscale aangifte in te dienen. De reden voor dit uitstel is de onduidelijkheid omtrent het fiscaal statuut.

Lees meer…

forfaitaire raming voordelen alle aard

Forfaitaire raming voordelen van alle aard

14/08/2019

De fiscus heeft altijd het standpunt ingenomen dat forfaitair geraamde voordelen van alle aard niet aangevochten kunnen worden. Het Hof van beroep te Antwerpen is nu mening toegedaan dat de belastingplichtige kan aantonen dat de waarde van het voordeel lager is dan de forfaitaire waardering.

Lees meer…

fiscale visitatie

Fiscale visitatie: gemotiveerde machtiging van de politierechter vereist

9/08/2019

De fiscus heeft verschillende onderzoeksmogelijkheden. In het kader van de inkomstenbelastingen is de fiscale visitatie daar één van (art 319 WIB). De fiscus mag de toegang eisen tot de ruimten waar de belastingplichtige (vermoedelijk) werkzaamheden verricht.

Lees meer…

boete btw

Boetebeleid in de btw

28/05/2019

De wet voorziet het opleggen van een boete voor iedere inbreuk op de BTW-wetgeving. Op basis van het genaderecht kan de administratie een oplegde boete in bepaalde gevallen ook kwijtschelden.

Lees meer…

vrijstelling bedrijfsvoorheffing startende ondernemers

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen

21/05/2019

Artikel 275/10 WIB’92 voorziet de vrijstelling van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen. Deze vrijstelling is er gekomen om de jonge ondernemers te steunen. Via de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing krijgen deze ondernemers meer financiële ademruimte en zijn ze in staat verder te investeren.

Lees meer…

belasting op onbebouwde percelen

De gemeentelijke belasting op onbebouwde percelen

14/05/2019

In 2009 trad het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid in werking. Eén van de doelstellingen was om slapende gronden te activeren. Om deze doelstelling te bereiken, kregen de gemeenten de mogelijkheid om een activeringsheffing in te voeren. Daar moeten ze rekening houden met enerzijds een aantal aanvullende bepalingen, maar anderzijds ook met dwingende bepalingen, zoals een minimumheffing.

Lees meer…

omzendbrief gemeentefiscaliteit

Een nieuwe omzendbrief gemeentefiscaliteit

7/05/2019

De Vlaamse regering heeft een nieuwe omzendbrief met betrekking tot de gemeentefiscaliteit uitgevaardigd. (Omzendbrief KB/ABB 2019/2 *) Deze volgt de omzendbrief van 2011 op. Het eerste hoofdstuk behandelt het wettelijke kader van de gemeentelijke fiscale bevoegdheid, met een aantal basisbegrippen en -principes.

Lees meer…

voordeel alle aard woning

Voordeel alle aard bedrijfswoning: wat met het verleden?

30/04/2019

In een vorig blogbericht (*) werd besproken hoe getracht werd de discriminatie bij voordelen van alle aard voor woningen weg te werken. Naar aanleiding hiervan, stelt zich de vraag wat er gebeurt met reeds gevestigde aanslagen.

Lees meer…