fiscaal advocaat brugge

De procedure voor het Hof van Cassatie

Binnen 3 maanden vanaf de betekening van het arrest van het Hof van beroep is een procedure mogelijk bij het Hof van Cassatie. De voorziening in cassatie moet worden ingesteld door middel van een verzoekschrift. Dit verzoekschrift moet op straffe van nietigheid een bondige uiteenzetting bevatten van de middelen en de geschonden wetten aanduiden. Het verzoekschrift tot cassatie mag voor de eiser door een advocaat worden ondertekend en neergelegd.