fiscaal advocaat brugge

Regularisatie bij de Vlaamse Belastingdienst

 


Toelichting

Toelichting

Sedert 5 maart 2017 is het op Vlaams niveau mogelijk om niet-aangegeven erf- en registratiebelastingen (verkooprecht, verdeelrecht, schenkbelasting) te regulariseren. De mogelijkheid van regularisatie bij de Vlaamse Belastingdienst kwam er nadat het in 2016, op federaal vlak, opnieuw mogelijk geworden was om een regularisatie aangifte in te dienen. Dit moet gebeuren door een regularisatie-aangifte in te dienen en hierop de regularisatie-heffing te betalen. Het betreft een tijdelijke mogelijkheid die afliep op 31 december 2020.


Voor wie?

Voor wie?

regularisatie bij de Bijzondere Belastingsinspectie

Deze regularisatiemogelijkheid staat vooreerst open voor natuurlijke personen. Ook de aan de vennootschapsbelasting onderworpen rechtspersonen, de burgerlijke vennootschappen of de verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid en voor de buitenlandse entiteiten  die aan de Belgische Belasting van niet-inwoners (BNI) onderworpen zijn kunnen een aangifte indien.


Voor wat?

Voor wat?

fiscale regularisatie

Regularisatie bij de Vlaamse Belastingdienst is mogelijk voor niet-aangegeven erf- en registratiebelastingen (verkooprecht, verdeelrecht, schenkbelasting). Dit kan voor zover de aangever voorafgaand niet schriftelijk in kennis is gesteld van lopende onderzoeksdaden (van gerecht of VLABEL). De regularisatie is ook enkel mogelijk voor inbreuken die zijn begaan vóór 1 augustus 2016.


Kostprijs?

Kostprijs?

fiscale regularisatie

Fiscaal niet verjaarde inkomsten worden als volgt belast:

Erfbelasting 35% voor verkrijgingen in rechte lijn of partners 70% voor andere verkrijgingen
Registratiebelasting 20%

Fiscaal verjaarde inkomsten zijn naar analogie met de federale regeling onderworpen aan volgende tarieven:

Jaar Tarief
2017 37 %
2018 38 %
2019 39 %
2020-… 40 %

 


Hoe?

Hoe?

fiscale regularisatie

De aangifte dient spontaan te gebeuren via de Vlaamse belastingdienst (VLABEL). 

Er kan slechts éénmaal een aangifte ingediend worden.

De aangifte wordt vergezeld door een fraudeschema. Hierin wordt vooreerst melding gemaakt van de herkomst van de te regulariseren bedragen. Ook moet het ogenblik waarop ze aan erfbelasting of registratiebelasting onderworpen hadden moeten zijn opgegeven worden. Tot slot moet melding gemaakt worden van de financiële rekeningen die voor de te regulariseren bedragen gebruikt zijn.


Gevolgen?

Gevolgen?

fiscale regularisatie

Als gevolg van de fiscale regularisatie verkrijgt de aangever vooreerst fiscale immuniteit.

Voor de aangegeven inkomsten is door de Federale overheid geen taxatie meer mogelijk. Er kunnen dus ook geen belastingverhogingen, boetes en nalatigheidsintresten meer opgelegd worden.

Daarnaast heeft de regularisatie ook de strafrechtelijke immuniteit als gevolg.
Hierdoor is geen strafvervolging meer mogelijk zijn voor fiscale misdrijven en het witwasmisdrijf op basis van fiscale misdrijven.