fiscaal advocaat brugge

Fiscaal Advocaat in Brugge

Boetebeleid in de btw

De wet voorziet het opleggen van een boete voor iedere inbreuk op de BTW-wetgeving. Op basis van het genaderecht kan de administratie een oplegde boete in bepaalde gevallen ook kwijtschelden.

De administratie heeft de instructie 2018/I/41 van 13 juni 2018 aangepast zodat de automatische kwijtschelding van BTW-boetes in bepaalde gevallen mogelijk is. Het betreft eerste inbreuken die te goeder trouw werden begaan. Deze instructie geeft een concrete invulling aan het genaderecht inzake btw-boeten.

Het nieuw boetebeleid

Het nieuwe beleid voorziet in een automatische kwijtschelding van de BTW-boete wanneer cumulatief voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • Het is de eerste overtreding van dezelfde aard in vier jaar;
 • De overtreding werd ter goeder trouw begaan;
 • Kwijtschelding wordt gevraagd in een gemotiveerd verzoekschrift;
 • Op ogenblik van indiening van het verzoekschrift is er voldaan aan de gesanctioneerde verplichting en de indieningsverplichting van de periodieke btw-aangifte.

Het indienen van een verzoekschrift is noodzakelijk. Dit betekent dat de BTW-boete in eerste instantie zal worden opgelegd. Pas wanneer aan de voormelde voorwaarden is voldaan, zal de boete kwijtgescholden worden.

 

boete btw

 

Ook geldt de automatische kwijtschelding niet voor alle boeten. Deze boeten moeten voorkomen op de lijst:

 • Niet-indiening klantenlijst;
 • Laattijdige indiening klantenlijst;
 • Andere boeten met betrekking tot klantenlijsten;
 • Niet-indiening opgave van de intracommunautaire handelingen;
 • Laattijdige indiening opgave van de intracommunautaire handelingen;
 • Andere boeten met betrekking tot opgave van de intracommunautaire handelingen;
 • Niet-indiening aangifte MTN (Moyen de Transport Neufs – Nieuwe Transportmiddelen);
 • Laattijdige indiening aangifte MTN;
 • Andere boeten met betrekking tot aangiften MTN;
 • Overtredingen vastgesteld door opsporingsambtenaren of door ambtenaren van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen/Fiscaliteit/BBI ;
 • Inbreuken vastgesteld naar aanleiding van een controle die geen impact hebben op rooster 71 of 72.

 

Wat als het nieuwe boetebeleid niet van toepassing is?

Wat niet voorkomt in bovenstaande lijst, zijn onder andere de boeten opgelegd naar aanleiding van het laattijdig indienen van een periodieke aangifte of niet-tijdige betaling van de btw, ook al zijn deze overtredingen te goeder trouw begaan. Deze komen dus niet in aanmerking voor de automatische kwijtschelding.

Wanneer de automatische kwijtschelding niet mogelijk is, kan men, op basis van het Regentsbesluit van 18 maart 1831 een verzoekschrift tot kwijtschelding of vermindering aan de Minister van Financiën richten. De administratie zal bij de beoordeling rekening houden met de financiële toestand, de wijze waarop de belastingplichtige zijn fiscale verplichtingen heeft voldaan, verzachtende omstandigheden en redenen van sociale of andere aard.

Besluit

De nieuwe instructie in het kader van het btw-boetebeleid is niet algemeen. Zo is het niet van toepassing op iedere overtreding die te goeder trouw is begaan. De overtreding moet voorkomen op de lijst gepubliceerd op de site van de FOD Financiën. Daarnaast moet er voldaan zijn aan de vier cumulatieve voorwaarden. Wanneer de overtreding niet voorkomt op de lijst, kan men nog een verzoekschrift tot kwijtschelding of vermindering indienen.

 

Auteurs: Alexander Delafonteyne & Elodie Blancke

Share
Tags: , , ,