fiscaal advocaat brugge

Fiscaal Advocaat in Brugge

Vlaamse fiscale regularisatie: nu ook tijdelijke regularisatie voor erf-en registratiebelasting

05/01/2018

In navolging van de federale regularisatie lanceerde ook Vlaanderen een regularisatiemogelijkheid. In tegenstelling tot de federale procedure gaat het om een tijdelijke procedure, die afloopt op 31 december 2020. Deze tijdelijke regularisatie mikt vooral op het rechtzetten van ontdoken erf- en registratiebelastingen. Het decreet werd door het Vlaamse Parlement goedgekeurd en de regularisatie is intussen van kracht sinds 6 maart 2017.

De regularisatiemogelijkheid heeft een eenmalig karakter. De aangifte kan met andere woorden voor eenzelfde aangever slechts eenmaal tot toepassing van een regularisatieheffing leiden.

ZUIVER VLAAMSE BELASTING

Het moet dus gaan om een zuiver Vlaamse belasting en meer bepaald om de erf- of registratiebelastingen die in het verleden niet correct werd aangegeven. In de meeste gevallen zal het gaan om een ontdoken erfbelasting. Maar ook ontdoken registratiebelastingen kunnen dus worden geregulariseerd. Het gaat daarbij onder meer om de schenkbelasting die u betaalt als u een schenking registreert, het verkooprecht, het verdeelrecht en het recht op hypotheekvestiging.

Belangrijk hierbij is dat regularisatie enkel mogelijk is voor bedragen die vóór 1 augustus 2016 aan de erf- of registratiebelasting hadden moeten worden onderworpen.

Lang was niet duidelijk wat er dan diende te gebeuren met de niet-opsplitsbare bedragen. Namelijk bij bedragen die zowel aan een federale- als Vlaamse belasting zijn onderworpen en waarbij de aangever geen opdeling kan maken. Intussen is hierover een samenwerkingsakkoord gesloten met de federale overheid en kunnen ook deze bedragen worden geregulariseerd. Lang was hierover discussie over de verdeelsleutel, maar die problemen zijn inmiddels van de baan.

BOETETARIEVEN

Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang het gaat om fiscaal verjaarde belastingen of niet fiscaal verjaarde belastingen. De forfaitaire regularisatieheffing ligt forfaitair vast naargelang het gaat om ontdoken erf- of registratiebelasting. Bij de fiscaal verjaarde bedragen stijgt het tarief elk jaar met 1 procent. Zo spoedig mogelijk regulariseren is dus opnieuw de boodschap.

Voor het jaar 2017 kunnen de tarieven schematisch als volgt worden weergegeven. Het tarief komt niet bovenop de normaal te betalen belasting. Om het verschil toch wat aanschouwelijk te maken vindt u onder ‘impact’ de werkelijke impact van de boete op het normale belastingtarief terug.

Wie geld regulariseert zal daarvoor dus uiteraard wel een prijs moeten betalen. De boetetarieven zijn eenvoudig en vlak. De grootte van het aangegeven bedrag heeft geen impact op het tarief. Verminderingen, vrijstellingen of gunstregimes zijn evenmin mogelijk.

WAAROM?

Als u hiervoor een boete moet betalen, wat zijn dan de voordelen van zo een regularisatie? Met andere woorden waarom zou u dan een regularisatie overwegen? Als belastingplichtige geniet u namelijk van een dubbel voordeel. U geniet naast fiscale immuniteit ook strafrechtelijke immuniteit in ruil voor het betalen van een registratieheffing.

Als gevolg van de fiscale regularisatie verkrijgt de aangever vooreerst fiscale immuniteit. Voor de aangegeven inkomsten is door de Vlaamse overheid bijgevolg geen taxatie meer mogelijk. De geregulariseerde bedragen kunnen dus niet meer worden onderworpen aan de erfbelasting of registratiebelasting, met inbegrip van belastingverhogingen en nalatigheidsintresten. U betaalt dus één keer.

Daarnaast wordt als gevolg van de aangifte ook strafrechtelijke immuniteit verleend.  Eens de regularisatieheffing is betaald zal er dus geen strafvervolging meer mogelijk zijn voor fiscale misdrijven en witwassen o.b.v. fiscale misdrijven. Mededaders of medeplichtigen genieten dezelfde vrijstelling van strafvervolging voor deze misdrijven.

HOE?

De regularisatieaangifte moet ingediend worden bij Vlabel (Vlaamse Belastingsdienst). De aangifte moet per post of “per drager” worden ingediend. Een elektronische aangifte via e-mail wordt niet aanvaard. Voor het overige loopt de procedure parallel met de procedure voor de federale regularisatie. Indien u meer informatie wenst over de concrete invulling  hiervan aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Share
Tags: , , ,