fiscaal advocaat brugge

Fiscaal Advocaat in Brugge

Tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie via vlabel

29/01/2018

In navolging van de federale regularisatie lanceerde ook Vlaanderen een regularisatiemogelijkheid. In tegenstelling tot de federale procedure gaat het om een tijdelijke procedure, die afloopt op 31 december 2020. Deze tijdelijke regularisatie mikt vooral op het rechtzetten van ontdoken erf- en registratiebelastingen. Het decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie van 10 februari 2017 werd door het Vlaamse Parlement goedgekeurd en is intussen van kracht sinds 6 maart 2017.

De regularisatiemogelijkheid heeft een eenmalig karakter. De aangifte kan met andere woorden voor eenzelfde aangever slechts eenmaal tot toepassing van een regularisatieheffing leiden.

VOOR WIE?

De fiscale regularisatie staat open voor natuurlijke personen en rechtspersonen, hetzij in persoon, hetzij door een gemachtigde.  In geval van machtiging dient de volmacht bij de aangifte te worden gevoegd.

Het moet gaan om belastingplichtigen die Vlaamse erf- of registratiebelastingen hebben ontdoken.

Voor echtgenoten en wettelijk samenwonenden is het bovendien mogelijk om hun aangifte op te nemen in eenzelfde aangifteformulier.

VOOR WAT?

De regularisatie is enkel mogelijk voor bedragen die vóór 1 augustus 2016 aan de erf- of registratiebelasting hadden moeten worden onderworpen.

Het gaat voornamelijk om erfbelastingen die eerder niet correct werden aangegeven.

Daarnaast kunnen ook ontdoken registratiebelastingen worden geregulariseerd. Het gaat hierbij onder meer om de schenkbelasting die u betaalt als u een schenking registreert, het verkooprecht, het verdeelrecht en het recht op hypotheekvestiging.

Het moet dus gaan om zuivere Vlaamse belastingen. Oorspronkelijk zou de regularisatie ook gelden voor andere Vlaamse belastingen. Maar op advies van de Raad van State bleef de regularisatie beperkt tot ontdoken erf-en registratiebelastingen.

KOSTPRIJS?

Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang het gaat om fiscaal verjaarde belastingen of niet fiscaal verjaarde belastingen. De forfaitaire regularisatieheffing ligt forfaitair vast naargelang het gaat om ontdoken erf- of registratiebelasting.

Voor de niet fiscaal verjaarde bedragen die niet onderworpen zijn geweest aan de erfbelasting zijn volgende forfaitaire regularisatieheffingen bepaald:

  • Verkrijging in rechte lijn of tussen partners: 35%
  • Een andere verkrijging dan in rechte lijn of tussen partners: 70%

Voor de fiscaal verjaarde bedragen die niet onderworpen zijn geweest aan de erfbelasting geldt het volgende:

  •  Voor 2017 bedraagt de regularisatieheffing 37%. Vanaf dan stijgt de heffing elk jaar met 1 procent, tot 40% in 2020.

Voor de niet fiscaal verjaarde bedragen die niet onderworpen zijn geweest aan de registratiebelasting geldt het volgende:

  •  Hiervoor geldt een forfaitaire regularisatieheffing van 20%

Voor de fiscaal verjaarde bedragen die niet onderworpen zijn geweest aan de registratiebelasting geldt het volgende:

  • Voor 2017 bedraagt de regularisatieheffing 37%. Vanaf dan stijgt de heffing elk jaar met 1 procent, tot 40% in 2020.

Om het overzichtelijk te houden vindt u in onderstaande tabel de werkelijke impact van de boete op het normale belastingtarief voor het jaar 2017.

HOE?

De regularisatieaangifte moet ingediend worden bij Vlabel (Vlaamse Belastingsdienst).  Voor het overige loopt de procedure parallel met die voor de federale regularisatie.

De aangifte moet per post of “per drager” worden ingediend. Een elektronische aangifte via e-mail wordt niet aanvaard.

De bijhorende stukken moeten samen met de aangifte ingediend worden, of kunnen uiterlijk 6 maanden na de aangifte ingediend worden.

Bij de aangifte moet een ‘bondige verklaring omtrent het fraudeschema’ worden toegevoegd, en ook een ‘bondige verklaring omtrent de omvang en de oorsprong’ van de geregulariseerde gelden, waarin de omvang en de oorsprong van de geregulariseerde gelden weergegeven wordt, en waarin ook de periode waarin de gelden bekomen werden vermeldt moet worden en tot slot de rekeningen die hiervoor gebruikt werden.

De betaling van de regularisatieheffing moet gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na de betalingsuitnodiging. Deze betaling moet dan “definitief en zonder enig voorbehoud” gebeuren.

Als de heffing werd betaald, wordt door Vlabel een regularisatieattest uitgereikt. Dit attest wordt samen met de ‘bondige verklaring’ (zonder het fraudeschema) overgemaakt aan de Witwascel.

GEVOLGEN?

Als gevolg van de fiscale regularisatie verkrijgt de aangever vooreerst fiscale immuniteit. Voor de aangegeven inkomsten is door de Vlaamse overheid bijgevolg geen taxatie meer mogelijk. De geregulariseerde bedragen kunnen dus niet meer worden onderworpen aan de erfbelasting of registratiebelasting, met inbegrip van belastingverhogingen en nalatigheidsintresten.

Daarnaast wordt als gevolg van de aangifte ook strafrechtelijke immuniteit verleend.

Eens de regularisatieheffing is betaald zal er dus geen strafvervolging meer mogelijk zijn voor fiscale misdrijven en witwassen o.b.v. fiscale misdrijven. Mededaders of medeplichtigen genieten dezelfde vrijstelling van strafvervolging voor deze misdrijven.

Lees hier ook andere blogitems.

Share
Tags: ,