fiscaal advocaat brugge

Everest Tax

Is er voldoende rechtsbescherming tijdens de fiscale controle?

De FOD Financiën publiceerde voor 2022-2024 haar beheersplan. Daaruit blijkt dat de nadruk komt te liggen op het maximaliseren van de belastingaanslag, en het zo snel mogelijk beslechten van geschillen. De rechtsbescherming van de belastingplichtige blijkt dan weer niet aan bod te komen. Nochtans schort er één en ander aan deze rechtsbescherming.

(meer…)

Openbaarheid van bestuur: wat moet de fiscus voorleggen?

Recent bleek dat de bescherming van het recht op openbaarheid van bestuur nog steeds onder druk staat. Dit recht blijft niettemin uiterst belangrijk, ook in fiscale dossiers, en dit om de rechten van de belastingsplichtige te waarborgen. Wat houdt het recht op openbaarheid van bestuur in en hoe kan dit afgedwongen worden?

(meer…)

Tags: , ,

Striktere toepassing witwasreglementering in Luxemburg doet druk op niet-geregulariseerde kapitalen toenemen

Op vandaag worden nog steeds veel Belgische vermogens belegd in Luxemburg. Een deel ervan bestaat uit kapitaal dat grijs of zelfs zwart is. Omdat de onderzoeks- en aanslagbevoegdheden van de Belgische fiscus verjaard zijn, en omdat strafrechtelijk vervolging alles behalve eenvoudig is, blijven de titularissen van rekening met daarop dergelijke vermogens, meestal buiten schot. De verstrengde toepassing van de anti-witwasreglementering leidt er echter steeds meer toe dat deze vermogens in Luxemburg naar de uitgang geduwd worden.

(meer…)

Tags: ,

Fiscale fraude: wat mag de fiscus belasten?

Het Hof van Cassatie heeft met het arrest van 24 maart 2023 (AR F.21.0126.N) de draagwijdte van de aanslagtermijn in geval van fiscale fraude beperkt. Volgens het Hof mag de fiscus, indien hij toepassing maakt van de uitgebreidere aanslagtermijn in geval van fraude, enkel de inkomsten belasten die betrekking hebben op deze fraude. Het Hof komt daarmee uitdrukkelijk terug op haar eerdere rechtspraak.

(meer…)

Tags: , , , ,

Toegang tot UBO-register beperkt

Toegang tot UBO-register beperkt

Het UBO-register, of het register van uiteindelijke begunstigden was tot voor kort voor elk lid van de bevolking toegankelijk. Daar kwam verandering in met het arrest van het Europees Hof van Justitie van 22 november 2022.

(meer…)

Tags:

Privé-verhuurder belast als professional?

De eigenaar van een in België gelegen onroerend goed dat verhuurd wordt aan een particulier – die het onroerend goed met andere woorden niet voor zijn beroep gebruikt – wordt op de inkomsten die hij daaruit geniet eerder mild belast.

(meer…)

Tags: , ,

De subsidiaire aanslag in hoofde van de vereffenaar na de ontbinding en de vereffening van een vennootschap

In het vereffeningsproces van een vennootschap is het de taak van de vereffenaar om de vennootschap in kwestie in gereedheid te brengen voor de nakende afsluiting. Na afloop van de vereffening houdt de vennootschap op te bestaan, en kan in haar hoofde niet langer een geldige aanslag worden gevestigd. Een aanslag dient vanaf dat moment steeds in hoofde van de vereffenaar ingekohierd te worden.

(meer…)

Tags: ,

Wordt de digitalisering van het boekenonderzoek de ondergang van de dialoog met de fiscus?

Tot de onderzoeksbevoegdheden van de fiscus behoort onder meer het boekenonderzoek. De administratie kan zowel in het kader van de BTW als de inkomstenbelastingen een boekenonderzoek uitvoeren. De fiscus greep de coronacrisis en de erbij horende beperking aan om te pleiten voor een digitalisering van het boekenonderzoek.

(meer…)

Tags: ,

ADDITIONNELS COMMUNAUX ET CPDI – UNE ADDITION PARFOIS SALEE

Comme chaque année est ouverte la saison des déclarations à l’impôt des personnes physiques et avec elle son lot de nouveautés. Outre les nouveautés, il y a parfois des aspects méconnus de la déclaration à l’impôt des personnes physiques qui pourtant méritent toute notre attention. En Belgique, la commune où est situé le domicile d’une personne a le droit de percevoir un « impôt communal ».

(meer…)

Tags: ,

DROITS DE SUCCESSION ET BIENS MOBILIERS

Par un arrêt du 3 juin 2021, la Cour Constitutionnelle a dit pour droit que l’article 17 du Code des droits de succession (avant son abrogation, en ce qui concerne la Région flamande, par le  Code flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013) est contraire au principe constitutionnel d’égalité en ce qu’il ne prévoit pas que les contribuables qui recueillent, dans la succession d’un résident en Belgique, des biens mobiliers détenus à l’étranger peuvent voir le droit de succession exigible en Belgique, qui frappe ces biens, être réduit jusqu’à concurrence du montant de l’impôt de succession prélevé dans le pays où ces biens sont détenus (arrêt n° 80/2021 du 3 juin 2021).

(meer…)