fiscaal advocaat brugge

Everest Tax

Toegang tot UBO-register beperkt

Toegang tot UBO-register beperkt

Het UBO-register, of het register van uiteindelijke begunstigden was tot voor kort voor elk lid van de bevolking toegankelijk. Daar kwam verandering in met het arrest van het Europees Hof van Justitie van 22 november 2022.

(meer…)

Tags:

Privé-verhuurder belast als professional?

De eigenaar van een in België gelegen onroerend goed dat verhuurd wordt aan een particulier – die het onroerend goed met andere woorden niet voor zijn beroep gebruikt – wordt op de inkomsten die hij daaruit geniet eerder mild belast.

(meer…)

Tags: , ,

De subsidiaire aanslag in hoofde van de vereffenaar na de ontbinding en de vereffening van een vennootschap

In het vereffeningsproces van een vennootschap is het de taak van de vereffenaar om de vennootschap in kwestie in gereedheid te brengen voor de nakende afsluiting. Na afloop van de vereffening houdt de vennootschap op te bestaan, en kan in haar hoofde niet langer een geldige aanslag worden gevestigd. Een aanslag dient vanaf dat moment steeds in hoofde van de vereffenaar ingekohierd te worden.

(meer…)

Tags: ,

Wordt de digitalisering van het boekenonderzoek de ondergang van de dialoog met de fiscus?

Tot de onderzoeksbevoegdheden van de fiscus behoort onder meer het boekenonderzoek. De administratie kan zowel in het kader van de BTW als de inkomstenbelastingen een boekenonderzoek uitvoeren. De fiscus greep de coronacrisis en de erbij horende beperking aan om te pleiten voor een digitalisering van het boekenonderzoek.

(meer…)

ADDITIONNELS COMMUNAUX ET CPDI – UNE ADDITION PARFOIS SALEE

Comme chaque année est ouverte la saison des déclarations à l’impôt des personnes physiques et avec elle son lot de nouveautés. Outre les nouveautés, il y a parfois des aspects méconnus de la déclaration à l’impôt des personnes physiques qui pourtant méritent toute notre attention. En Belgique, la commune où est situé le domicile d’une personne a le droit de percevoir un « impôt communal ».

(meer…)

Tags: ,

DROITS DE SUCCESSION ET BIENS MOBILIERS

Par un arrêt du 3 juin 2021, la Cour Constitutionnelle a dit pour droit que l’article 17 du Code des droits de succession (avant son abrogation, en ce qui concerne la Région flamande, par le  Code flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013) est contraire au principe constitutionnel d’égalité en ce qu’il ne prévoit pas que les contribuables qui recueillent, dans la succession d’un résident en Belgique, des biens mobiliers détenus à l’étranger peuvent voir le droit de succession exigible en Belgique, qui frappe ces biens, être réduit jusqu’à concurrence du montant de l’impôt de succession prélevé dans le pays où ces biens sont détenus (arrêt n° 80/2021 du 3 juin 2021).

(meer…)

Achat scindé d’un bien immobilier en Belgique: tourbillons de décisions administratives

Ce n’est pas un secret : l’impôt successoral est très élevé en Belgique. Partant de ce constat, les Belges ont toujours su faire preuve de créativité pour réduire au maximum la charge fiscale qui pèse sur leurs héritiers.

(meer…)

Inzage strafdossier door fiscus: onderzoekshandeling in zin van art. 333 WIB?

Het antwoord op de vraag of de inzage van het strafdossier door de fiscus een onderzoekshandeling uitmaakt, is gezien de strikte onderzoekstermijnen en de daarbij horende formaliteiten van bijzonder praktisch belang.

(meer…)

Tags: , , ,

Hoe het EHRM met arrest Vegotex de redelijke termijn in fiscale zaken onder het stof vandaan haalt

Op 10 november 2020 werd België door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld wegens de miskenning van het recht op een eerlijk proces zoals bepaald in artikel 6 van het E.V.R.M. Het Hof hekelt in arrest Vegotex het laattijdig optreden van de Belgische fiscus in een zaak die al in 1996 van start ging. Ons land wordt hiermee gewezen op het principe van de redelijke termijn, dat ook in fiscale zaken nog steeds relevant is.

(meer…)

Tags: ,

Le pacte successoral global : difficultés pratiques

Il est autorisé sous certaines conditions strictes de conclure un pacte successoral global. Toutefois, tenez compte de certaines considérations pratiques expliquées dans cet article.

(meer…)