fiscaal advocaat brugge

Fiscaal Advocaat in Brugge

Versoepelde opheffing bankgeheim kan bijna van start gaan

Na twee jaar kan de versoepelde opheffing van het bankgeheim bijna van start gaan. Met het K.B. van 17-07-2012 werd de werking geregeld van het centraal aanspreekpunt (CAP) dat, in de schoot van de NBB zal zorgen voor de gegevensuitwisseling tussen banken.

In 2011 werd het bankgeheim gevoelig versoepeld, wat de fiscus moet toelaten om in bepaalde ruim omschreven gevallen (aanwijzingen belastingontduiking – indiciaire tekorten – inlichtingen uit/aan het buitenland) inlichtingen over belastingplichtigen op te vragen bij de banken. De fiscus mag hiervoor echter geen rechtstreeks contact opnemen met de banken zelf, maar moet dit doen via een zogenaamd centraal aanspreekpunt.Het probleem is echter dat dit centrale aanspreekpunt twee jaar later nog steeds niet opgericht is, en zelfs niet opgericht kon worden, omdat er hiervoor nog geen uitvoeringsbesluiten genomen werden.

Eerste stap wordt gezet

Met het Koninklijk besluit van 17 juli 2012 wordt de werking van dit centraal aanspreekpunt (CAP) nu geregeld.

Het eerste dat hierbij in het oog springt, is dat er in dit KB een niet limitatieve lijst gegeven wordt van de gegevens die door de fiscus geraadpleegd kunnen worden.

Vooreerst, en meest voor de hand liggend zijn er de bankrekeningen die op naam van een belastingplichtige geopend zijn bij een bank, zoals daar onder meer zijn, de zicht- en de spaarrekening.

Een tweede stap

Een tweede groep informatie die uitgewisseld kan worden, zijn bepaalde contracten die door de cliënt met zijn bank afgesloten zijn, nl.:

• Hypothecaire kredietovereenkomsten;
• Kredietovereenkomsten;
• Consumentenkrediet;
• Leasingovereenkomsten;
• Beleggingsovereenkomsten en beleggingsverzekeringen;
• …

Concreet zal het CAP ingericht worden in de schoot van de Nationale Bank, en functioneren onder toezicht van deze laatste. De banken moeten aan dit centraal aanspreekpunt volgende gegevens meedelen:

• het Rijksregisternummer (natuurlijke personen) en het KBO-nummer (rechtspersonen) van hun klanten;
• de afsluitingsdatum van het kalenderjaar waarop de meegedeelde gegevens betrekking hebben;
• de lijst van rekeningen waarvan de cliënt houder is;
• het overzicht van de met de cliënt afgesloten contracten.

Zij moet dit jaarlijks doen, en ten laatste op 31 maart van elk jaar.

Belangrijk is dat de banken de eerste keer niet alleen de gegevens met betrekking tot het kalenderjaar 2013 moeten overmaken, maar ook deze voor de jaren 2010, 2011 en 2012.

Indien de fiscus de gegevens bij het CAP wenst te raadplegen, moet op elektronische wijze een aanvraag over een bepaalde belastingplichtige ingediend te worden bij de Nationale Bank, die de gegevens uit het centraal aanspreekpunt haalt, en ze terug op elektronische wijze aan de fiscale administratie overmaakt. Zij maakt een lijst over van rekeningen en contracten op naam van de belastingplichtige over.

De administratie mag deze gegevens enkel gebruiken voor het bepalen van het belastbaar inkomen in het kader van het vestigen van een aanslag inkomstenbelastingen, of voor invorderen van deze belastingen of voorheffingen.

Met Koninklijk Besluit alleen kan het CAP echter nog steeds niet van start gaan. Opdat de banken aan het CAP het rijksregisternummer van hun klanten zouden kunnen doorgeven, moeten zij dit nummer eerst kunnen opvragen uit het Rijksregister. Hiervoor is echter een afzonderlijk Koninklijk Besluit vereist dat er op vandaag nog niet is…

Hierover ongetwijfeld later meer.

Lees meer blogitems.

Share