fiscaal advocaat brugge

Fiscaal Advocaat in Brugge

Verdere versoepeling aanslag geheime commissielonen

Dat de aanslag geheime commissielonen bij vennootschappen niet geliefd is, is een open deur intrappen. Klaarblijkelijk begint de wetgever stilaan ook tot het besef te komen dat alles inzetten op fraudebestrijding in veel gevallen contraproductief en demotiverend werkt. Daarom werden een aantal ingrijpende versoepelingen doorgevoerd op deze aanslag van 309 %.

Nadat eerder al gebleken was dat deze aanslag niet toegepast zou worden voor restaurantkosten gedragen door de vennootschap, en niet vermeld op de fiches, werd deze reglementering recent verder versoepeld.

Wettelijke aanpassingen

Met de wet van 17 juni 2013 werd een belangrijk uitzondering toegevoegd op de toepassing van deze aanslag geheime commissielonen. Deze kan voortaan niet meer worden toegepast worden indien, hoewel de genieter deze vergoedingen of voordelen niet spontaan aangegeven heeft, het bedrag van de vergoedingen of voordelen, naderhand binnen de driejarige aanslagtermijn, met akkoord van de genieter definitief belast wordt.

Deze belasting bij de genieter zou in principe wel gepaard gaan met een verwerping van de uitgave in hoofde van de uitbetalend vennootschap, of m.a.w. een toevoeging aan de belastbare winst.

Omdat dat dit neerkomt op een dubbele belasting, liet de Minister van Financiƫn weten dat de administratie in een dergelijk geval niet enkel de aanslag geheime commissielonen zal achterwege laten, maar ook dat de kost in hoofde van de vennootschap niet verworpen zal worden.

Administratieve versoepeling

Dit mondelinge standpunt van de Minister wordt nu verder uitgewerkt in een omzendbrief van 22 juli 2013. (Circulaire AAFisc Nr. 30/2013)

Opvallend hierbij is in deze omzendbrief uitdrukkelijk gezegd wordt dat de aanslag geheime commissielonen voortaan nog slechts als uitzonderingsmaatregel te beschouwen is, als de effectief belasting in hoofde van de verkrijger niet meer mogelijk is. Volgens de administratie moet in geval van twijfel, voorrang verleend moet worden aan een oplossing, met name de belasting in hoofde van de genieter, in plaats van de toepassing van de aanslag geheime commissielonen in hoofde van de vennootschap. Dit standpunt op zich maakt al een hele mentaliteitswijziging uit.

Opmerkelijk is verder ook dat de administratie in deze circulaire stelt dat de wijzingen eveneens van toepassing zijn op lopende geschillen, ook al hebben ze betrekking op voorgaande aanslagjaren.

Concreet

Concreet kunnen zich dan ook nog volgende gevallen voordoen:

  • De niet behoorlijk doorgegeven voordelen worden spontaan door de genieter aangegeven in het kader van zijn jaarlijkse aangifte. In hoofde van de vennootschap kan in dit geval geen toepassing gemaakt worden van de aanslag geheime commissielonen. De uitgave kan in hoofde van de vennootschap ook niet bij de belastbare winst gevoegd worden;
  • Het voordeel wordt door de genieter niet spontaan aangegeven, maar naderhand wel definitief belast binnen de driejarige aanslagtermijn. De vennootschap blijkt niet ter kwader trouw te zijn. In dit geval kan de aanslag geheime commissielonen niet toegepast worden in hoofde van de vennootschap, en kan de uitgave ook niet bij de belastbare winst gevoegd worden.
  • Het voordeel wordt door de genieter niet spontaan aangegeven, en de vennootschap blijkt echter ter kwader trouw te zijn. De aanslag geheime commissielonen kan niet toegepast worden indien het voordeel met akkoord van de genieter belast is binnen de driejarige aanslagtermijn. Het voordeel wordt in dit geval wel toegevoegd aan de belastbare winst van de vennootschap.
Share