fiscaal advocaat brugge

Verantwoordelijke

BV Advocaat Alexander Delafonteyne
Hertsbergsestraat 4
8020 Oostkamp
BTW BE 0808 730 570

 

Inleiding

Deze privacy policy zet de privacy praktijken van BV Advocaat Alexander Delafonteyne met betrekking tot de Website uiteen (hierna: de ‘Privacy Policy’). Aangezien wij er ons toe verbinden om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, zullen wij in deze Privacy Policy uitleggen hoe wij uw persoonsgegevens zullen behandelen en dit in overeenstemming met de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en geüpdatet, en in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG zodra die in werking treedt (hierna de ‘Privacy Wet’). Deze Privacy Policy laat ons toe om open en transparant te zijn zodat u betekenisvolle keuzes kunt maken met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens.

Deze Privacy Policy dient u samen te lezen met onze Cookie Policy. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan onze Privacy Policy. De meest recente versie van onze Privacy Policy zal steeds beschikbaar zijn op onze Website. Deze Privacy Policy werd voor het laatst op 25 mei 2018 herzien en geüpdatet.

Door onze Website te gebruiken, geeft u ons de toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen voor de in deze Privacy Policy aangegeven doeleinden.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe doen wij dit?

Wij verzamelen persoonsgegevens die u zelf bewust aan ons doorgeeft (zoals uw naam, email-adres en telefoonnummer) bijvoorbeeld door het contactformulier van onze website in de te vullen, zich in te schrijven voor de nieuwsbrief of ons een e-mail te sturen.

Daarnaast kunnen wij via onze website automatisch indirecte persoonsgegevens verzamelen zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezocht op onze website, browserinformatie en het tijdstip en de duur van uw bezoek.

Wij gebruiken cookies om onze bezoekers te identificeren, om aangepaste voorkeursinstellingen te onthouden (bv. taal), … (voor meer informatie over wat cookies zijn en hun gebruik verwijzen wij naar onze Cookies Policy).

 

Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten aan te bieden, te onderhouden, te beschermen, te promoten en te verbeteren en om nieuwe te ontwikkelen. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om met u te communiceren, met name door feedback te geven over vragen die u stelde via het contactformulier en om te antwoorden op uw sollicitaties; en het gebruik van onze diensten aan u te promoten op de website.

 

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel met uw toestemming met andere vennootschappen delen – te onderscheiden van BV Advocaat Alexander Delafonteyne. Houd er rekening mee dat de sociale media-aanbieder uw persoonsgegevens kan verzamelen, indien u op een sociale mediaknop drukt. In dat geval zal de privacy policy van die aanbieder van toepassing zijn.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen om te voldoen aan eender welke van toepassing zijnde wet of regulering of om tegemoet te komen aan een bevel van een bevoegd toezichthoudend orgaan. Deze entiteiten mogen de persoonsgegevens enkel verwerken op onze instructie en om de doeleinden die noodzakelijk zijn om het doel van de verwerking te verwezenlijken. Deze entiteiten zijn evenzeer gebonden door de Privacy Wet.

 

Zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerkingen en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Wij zijn bovendien onderworpen aan het deontologisch beroepsgeheim van advocaten, zodat wij uw gegevens met de grootste discretie behandelen.

 

Wat zijn uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens?

U heeft steeds het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een rechtzetting te vragen of de gegevens te laten wissen. U heeft ook het recht om uw gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke. Alle incorrecte, irrelevante en onvolledige persoonsgegevens alsook alle persoonsgegevens die uw fundamentele rechten schenden, zullen op verzoek kosteloos worden verwijderd of gerectificeerd.

U kunt ons opdragen om uw persoonsgegevens niet te verwerken of u kunt kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (voor zover u een dwingende en gerechtvaardigde reden kunt voorleggen).

Wij zullen in geen geval persoonsgegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of persoonsgegevens over gezondheid of iemands seksueel leven verwerken.

U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, namelijk de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, te bereiken via commission@privacycommission.be of per post op het volgende adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens wenst in te dienen of indien u een bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ons een e-mail sturen via alexander.delafonteyne@bloom-law.be. Wij zullen u zo snel als redelijkerwijs mogelijk de relevante informatie of het relevante antwoord overmaken, maar in geen geval later dan 30 dagen na de ontvangst van het verzoek indien het een verzoek tot inzage betreft en 30 dagen na het indienen van een bezwaar tegen het verwerken of een verzoek tot aanpassing of wissing.

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze website. Meest recente update: 25 april 2018