fiscaal advocaat brugge

Fiscaal Advocaat in Brugge

Beruchte kaaimantaks wordt werkelijkheid

28/09/2015

De Kaaimantaks of doorkijktaks komt tot stand door de Programmawet van juni 2015. Het doel van deze vermogenswinstbelasting is om door middel van een doorkijkbelasting offshore-constructies, zoals trusts, te belasten.

Meer over De Kaaimantaks

Deze Kaaimantaks wordt aanzien als één van de meest ingrijpende wijzigingen in de personenbelasting van de afgelopen jaren.

Met deze taks wil de fiscus vermijden dat door het opzetten van allerhande juridische constructies in belastingparadijzen, zoals de Kaaimaneilanden, een normale belastingsheffing omzeild wordt. De fiscus wil ook via de transparantieregeling voorkomen dat personen worden belast die niet de uiteindelijke gerechtigden zijn.

Belastingplichtigen zijn reeds sedert inkomstenjaar 2013 verplicht om aan te geven of ze oprichter of begunstigde zijn van een juridische constructie. De bedoeling was toen al om aan deze vermelding ook een daadwerkelijke belasting te koppelen. Zo zouden Belgen die in het buitenland hun vermogen onderbrachten in een juridische constructie om te ontsnappen aan Belgische belastingen, toch nog belast kunnen worden in België. Met de Programmawet van juni wordt deze reeds lang aangekondigde belasting  realiteit.

Doorkijkbelasting

Het gaat meer bepaald om een doorkijkbelasting. Dit betekent dat de oprichters (natuurlijke personen of Belgische rechtspersoon onderworpen aan de rechtspersonenbelasting) van een dergelijke constructie belast worden op de inkomsten hieruit alsof ze deze zelf behaald hebben. De inkomsten behouden aldus ook hun oorspronkelijke kwalificatie (als de constructie  roerende inkomsten ontvangt, zullen die ook in hoofde van de oprichter als roerende inkomsten belast worden, dus aan een tarief van 25%). De fiscus kijkt dus recht doorheen de constructie.

Naast de oprichter kunnen ook de erfgenamen, “derde begunstigden” en aandeelhouders of certificaathouders belast worden. Indien de  “derde begunstigde” effectief iets uitgekeerd krijgt door de juridische constructie van de inkomsten waarop de doorkijkbelasting van toepassing is, kan de oprichter een deel van zijn belasting afwentelen op hem. De regeling omtrent de  Kaaimantaks voorziet ook een belasting bij uitkering, hoewel die niet in alle gevallen van toepassing is. Op die manier kan een inkomen van de buitenlandse constructie dat niet via de doorkijkbelasting belast wordt, nog belast worden bij een uitkering aan de oprichter,…

Wat de juridische constructies betreft, wordt er in de wet nog steeds een onderscheid gemaakt tussen 2 categorieën: constructies met en zonder rechtspersoonlijkheid. Constructies zonder rechtspersoonlijkheid betreffen voornamelijk trusts. Constructies met rechtspersoonlijkheid worden licht anders omschreven in vergelijking met de vroegere definitie uit de aangifteplicht. Vanaf nu gaat het om eender welke vennootschap, vereniging, inrichting, instelling of entiteit. Om voor belasting in aanmerking te komen, geldt de voorwaarde dat de constructie niet belast wordt of onderworpen is aan een belastingtarief van minder dan 15%.

De  juridische constructies worden dus niet verboden in de toekomst. De kaaimantaks heeft enkel tot doel de fiscale voordelen hiervan te neutraliseren door meer transparantie  te voorzien, het bestaande heffingsvacuüm te neutraliseren en de mogelijkheid van onbelast zwevend vermogen te beëindigen. De Nederlandse regeling van het “afgezonderd particulier vermogen” die als basis diende voor de Belgische maatregel, leidde tot de ontmanteling van vele private vermogensstructuren. De kans is groot dat ook deze Belgische doorkijkbelasting hetzelfde gevolg met zich meebrengt. De nieuwe regeling zal van toepassing zijn op inkomsten uit buitenlandse juridische constructies van na 1 januari 2015. Verstoppertje spelen voor de fiscus  is dus verleden tijd.

 

Share