fiscaal advocaat brugge

Fiscaal Advocaat in Brugge

Moet ik meer belastingen betalen bij renovatiewerken

17/03/2016

De onroerende voorheffing wordt geheven op onroerende goederen, zoals een woning. Als eigenaar van vastgoed zal u deze gewestelijke belasting bijgevolg jaarlijks moeten betalen. Zo zijn renovatiewerken bijvoorbeeld, van belang voor de belastingen.

Gevolgen renovatiewerken op te betalen belastingen

De voorheffing wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen (KI). Hierdoor zullen renovatiewerken van belang zijn voor de door u te betalen belasting. De gevolgen van verbouwingswerken worden nu van naderbij bekeken.

Meer over het kadastraal inkomen (KI)

Het kadastraal inkomen komt overeen met het gemiddeld normaal netto-inkomen. Dit dat u als eigenaar zou verdienen door uw woning gedurende een jaar te verhuren. Het gaat dus om een (al dan niet) fictieve opbrengst van een onroerend goed. Bij de berekening ervan kijkt men naar de huurmarkt op een referentietijdstip, wat vandaag nog steeds 1 januari 1975 is. Het kadastraal inkomen wordt bijgevolg jaarlijks geïndexeerd. Hierna zal dit de basis vormen voor de inning van de onroerende voorheffing. Ook voor het bepalen van het in de personenbelasting aan te geven onroerend inkomen. De vaststelling van het KI gebeurt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen (AKRED). De onroerende voorheffing bedraagt in het Vlaams Gewest 2,5% van het KI, verhoogd met opcentiemen. Een simulatie van de door uw te betalen onroerende voorheffing kan u hier vinden.

Verhoging of vrijstelling van het KI

Indien u een leegstaand handelspand verbouwt tot een woning. Of indien u een onbewoonbaar huis volledig renoveert, zal u een (tijdelijke) vrijstelling van de onroerende voorheffing genieten. Echter, bij andere verbouwingen zal u spontaan binnen de 30 dagen na voltooiing van de werkenaangifte moeten doen bij de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie dat de werken voltooid zijn, waarna uw oude KI desgevallend herzien zal worden. U zal in uw aangifte de kosten van de verbouwingswerken moeten vermelden, maar facturen zijn niet nodig. Een verhoging van een KI zal plaatsvinden wanneer de verbouwing leidt tot een verbetering van het comfort in uw woning (bijvoorbeeld door de installatie van een extra badkamer) en/of de nuttige oppervlakte toeneemt (bijvoorbeeld door het bouwen van een veranda).

Energiebesparende investeringen

Belangrijk om op te merken is dat bepaalde renovatiewerken op basis van een circulaire van de fiscus geen impact hebben op het KI. Het gaat meer bepaald om energiebesparende investeringen. De omzendbrief stelt dat er een onderscheid moet gemaakt worden tussen verbouwingen die het comfort in een woning verhogen en maatregelen voor energiebesparing. Voorbeelden in de omzendbrief zijn de isolatie van het dak, de muren en de vloeren; de vervanging van glas door dubbel of drievoudig glas en de plaatsing van zonnepanelen.

Geen recht op vermindering

De aangifte van de renovatie kan dus tot gevolg hebben dat u meer onroerende voorheffing zal moeten betalen door een aangepast en verhoogd KI. Dit is zeker het geval indien het KI zo boven de 745 euro stijgt, waardoor uw woning niet langer wordt beschouwd als een bescheiden woning en u dus geen recht meer hebt op een vermindering van 25% op de onroerende voorheffing.

Niet akkoord?

Indien u het niet eens bent met de bepaling van het KI, probeert u best eerst te komen tot een regeling in der minne. Vervolgens kan u een officieel bezwaarschrift aangetekend indienen binnen twee maanden na de aangetekende brief waarin u het nieuwe KI werd meegedeeld. Dit bezwaarschrift dient u in bij het controlekantoor. Dit van het kadaster dat bevoegd is voor de gemeente waar de woning gelegen is (dit adres staat vermeld op de aangetekende brief). In dit bezwaarschrift vermeld u het kadastraal inkomen dat u voorstelt tegenover datgene dat aan de woning is toegekend.

Boetes

Recent kondigde de fiscus aan strenger te zullen optreden tegen personen die hun woning renoveren zonder dit uit eigen beweging te melden. De Vlaamse Belastingdienst zal immers tijdens controles waarbij bijvoorbeeld wordt nagegaan of een vrijstelling van roerende voorheffing terecht is, ook aandachtig kijken of er geen te groot verschil bestaat tussen woning en geschat KI. Bij niet-aangifte riskeert u een administratieve en zelfs strafrechtelijke boete.

Share