fiscaal advocaat brugge

Avantages de toute nature – habitation

Een (deel van een) woning van een vennootschap gratis ter beschikking krijgen als bedrijfsleider vormt een belastbaar voordeel alle aard.

 

Tot en met inkomstenjaar 2017

Tot en met inkomstenjaar 2017 werd het voordeel van alle aard berekend aan de hand van volgende formules:

Enerzijds, in geval van terbeschikkingstelling van een woning door een natuurlijk persoon werd het voordeel als volgt bepaald:

Geïndexeerde kadastraal inkomen x 100/60

Anderzijds, in geval van terbeschikkingstelling door een rechtspersoon gold de volgende berekeningswijze:

Geïndexeerde kadastraal inkomen x 1,25 x 100/60

Dit kadastraal inkomen (KI) is het KI dat overeenkomt met het deel van de woning gebruikt voor privédoeleinden.

Echter, indien dit niet-geïndexeerde KI hoger ligt dan 745, dan maakte men gebruik van de volgende formule:

Geïndexeerde kadastraal inkomen x 3,8 x 100/60

Als een gemeubelde woning ter beschikking wordt, moest het bekomen voordeel van alle aard nog vermenigvuldigen worden met 5/3!

Ter info:

Inkomstenjaar Indexatiecoëfficiënt
2017 1,7491
2016 1,7153
2015 1,7057

 

Vanaf inkomstenjaar 2018

In de rechtspraak werd geoordeeld dat bovenstaand onderscheid tussen enerzijds natuurlijke personen, en anderzijds rechtspersonen discriminerend was.

Vanaf inkomstenjaar 2018 wordt een wijziging in het vooruitzicht gesteld waarbij dit onderscheid niet meer gemaakt wordt.

Artikel 18, §3, 2. KB/WIB 92 zal zo aangepast dat wanneer een woning door een rechtspersoon ter beschikking wordt gesteld, er niet langer gekeken wordt naar de hoogte van het kadastraal inkomen.

De nieuwe berekeningswijze ziet er als volgt uit:

Geïndexeerde kadastraal inkomen x 100/60 x 2

Hierbij is de vermenigvuldigingsfactor altijd 2.