fiscaal advocaat brugge

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten geleverd door en/of voor advocaten van de cvba EVEREST ADVOCATEN G&B (KBO 0843.239.014, RPR Gent, BTW BE 0843.239.014). Meer info op www.everest-law.eu.

 

2. Erelonen en uitgaven

Erelonen en facturatie: Alle diensten en kosten worden aan de cliënt aangerekend door de CVBA EVEREST ADVOCATEN G&B aan wie de Advocaat zijn schuldvordering op de cliënt heeft overgedragen. Behoudens andersluidende overeenkomst en met voorbehoud van het recht om deze lopende de behandeling van het dossier te indexeren, worden de diensten doorgaans op basis van standaarduurtarieven aangerekend. Andere wijzen van ereloonbegroting zijn mogelijk (cfr. aanstellingsdocument). Een definitieve afrekening is evenwel steeds mogelijk volgens het behaalde resultaat. Voor iedere prestatie wordt minstens 10 minuten geregistreerd. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende afspraak worden de facturen per elektronische post verstuurd. De cliënt verbindt er zich toe om steeds een emailadres op te geven waarnaar de facturen kunnen worden verstuurd.

Voorschotten: De Advocaat kan middels de CVBA EVEREST ADVOCATEN G&B vóór de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen aan de cliënt. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de Advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en erelonen. In de eindstaat van kosten en erelonen worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

Niet-betaling door cliënt: Al onze facturen zijn contant betaalbaar. Bij het uitblijven van betaling van de factuur zijn – zonder voorafgaande ingebrekestelling – verwijlintresten verschuldigd a rato van 10% per jaar. Onder dezelfde voorwaarden is een schadevergoeding van 10% verschuldigd op het uitstaande bedrag. De Advocaat behoudt zich het recht voor de uitvoering van de diensten met een redelijke opzeggingstermijn stop te zetten of op te schorten, om reden van niet-betaling van gevraagde voorschotten of van staten van erelonen en kosten na een periode van 10 dagen of meer of om een andere ernstige reden.

Administratieve kosten: De Advocaat rekent middels de CVBA EVEREST ADVOCATEN G&B een forfaitaire vergoeding van 15% aan op de erelonen voor gewone algemene administratieve kosten.

Uitgaven / Kosten : Gemaakte uitgaven (zoals de erelonen van gerechtsdeurwaarders, experten en externe advocaten, verplaatsingskosten, reis- en cateringkosten, kosten van koerier- en speciale verzendingsdiensten, van opzoekkosten en het binden van documenten, enz.) worden apart vermeld en gefactureerd, meer de eventuele BTW.

Indexering: De Advocaat behoudt zich het recht voor om de ereloontarieven en administratiekosten eenmaal per kalenderjaar te indexeren.

BTW: Op alle uitgaande facturen is 21% BTW verschuldigd tenzij er een specifiek ander regime geldt.

 

3. Derdenrekeningen:

Gelden die de Advocaat namens de cliënt houdt of ontvangt, worden op een speciale door de advocaat in overeenkomst met de balievoorschriften gehouden bankrekening, een zogenaamde derdenrekening, geboekt. De cliënt geeft de Advocaat de toestemming om nog verschuldigde erelonen en uitgaven (cf. supra) af te houden van de namens de cliënt (te) ontvangen bedragen.

 

4. Aansprakelijkheid

Aan te spreken partij: In geval van professionele aansprakelijkheid kan enkel de Advocaat worden aangesproken met uitsluiting van de CVBA EVEREST ADVOCATEN G&B die geen diensten als advocaat verstrekt.

Beperking van de aansprakelijkheid: De eventuele contractuele of extra-contractuele aansprakelijkheid van de Advocaat voor verlies, schade, kosten of uitgaven ontstaan in verband met de uitvoering van de diensten zal, met uitzondering van bedrog, in elk geval beperkt zijn tot  het bedrag van dekking door de aansprakelijkheidsverzekering (NV AMLIN EUROPE) van de Advocaat. Deze dekking is beperkt tot de som van 2.500.000 EUR, tenzij de Advocaat voor een hoger bedrag zou zijn verzekerd.

Geen aansprakelijkheid voor nalatigheden van de cliënt: De Advocaat zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele verliezen, schade, kosten of uitgaven die op enigerlei wijze zouden ontstaan uit (bedrieglijke) handelingen of nalatigheden, weglatingen, onjuiste of onvolledige verklaringen of onrechtmatige daden in hoofde van de cliënt, diens bestuurders, werknemers, tussenpersonen of onderaannemers. De Advocaat behoudt zich het recht voor om de eventuele eigen schade op de cliënt te verhalen.

Geen aansprakelijkheid voor nalatigheden van derden: De Advocaat is niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden die plaatsvonden vóór de aanvang van de uitvoering van de diensten. Zelfs wanneer de Advocaat advies heeft verleend op basis van informatie of raadgevingen die werden overgemaakt door buitenlandse of andere advocaten of adviseurs op wie de advocaat een beroep heeft gedaan zonder dat de cliënt de Advocaat daartoe de opdracht gaf, is elke aansprakelijkheid van de advocaat voor verlies, schade, kosten of uitgaven rechtstreeks of onrechtstreeks ontstaan uit een handeling of nalatigheid in hoofde van derde(n), uitgesloten.

Gebruik van documentatie: De Advocaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het gebruik van documenten in een andere dan de door de Advocaat geleverde vorm of in andere situaties dan deze waarvoor de documenten opgesteld werden. Overmacht: De Advocaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vertraging of het niet uitvoeren van zijn verplichtingen wanneer die vertraging of niet-uitvoering het gevolg is van omstandigheden die, redelijkerwijs, buiten de controle van de Advocaat liggen.

6. Anti-witwas- en anti-terrorisme-financiering

Wanneer de Advocaat de cliënt bijstaat bij het voorbereiden of uitvoeren van verrichtingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerend goed of bedrijven, het beheren van diens geld, effecten of andere activa, de opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen, het organiseren van inbreng die nodig is voor de oprichting, de uitbating of het beheer van vennootschappen, de oprichting, uitbating of het beheer van vennootschappen, trusts, fiducieën of soortgelijke juridische constructies, of wanneer hij optreedt in naam en voor rekening van zijn cliënt in enigerlei financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed, is hij verplicht de wetgeving en baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering strikt na te leven. Overeenkomstig de terzake geldende regels, is de Advocaat voornamelijk gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van zijn cliënt. Deze procedure vergt de medewerking van de cliënt en verplicht cliënten die werken onder vennootschapsvorm overeenkomstig de wet van 18 september 2017 om hun advocaat mee te delen wie de uiteindelijke begunstigde achter deze vennootschap of opeenvolging van vennootschappen is, alsook om de Advocaat in te lichten telkens wanneer deze situatie wijzigt.  Indien de cliënt binnen de 2 weken nadat deze werd opgevraagd weigert de informatie te verstrekken die de Advocaat verplicht moet opvragen, heeft de Advocaat in toepassing van artikel 2.10 van het Reglement van de OVB dd. 21 december 2011 het recht om een einde te stellen aan zijn tussenkomst.  Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving de Advocaat in bepaalde omstandigheden om mogelijke witwasoperaties en financiering van terrorisme waarin de cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van zijn/haar balie.

7. Verwerking van persoonsgegevens

De Advocaat verwerkt de persoonsgegevens van de cliënt overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: AVG). De Advocaat verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de cliënt voor cliëntenbeheer (o.a. cliëntenadministratie, facturatie, opvolging van invorderingsdossiers en het verzenden van nieuwsbrieven) én ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (a) (aangezien de cliënt zijn expliciete toestemming met de verwerking geeft middels het ondertekenen van deze Algemene Voorwaarden), artikel 6.1 (b) (aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de Advocaat en de cliënt), artikel 6.1 (c) (aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting die rust op de Advocaat) en artikel 6.1 (f) (aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn voor het gerechtvaardigd belang van de Advocaat om te ondernemen) van de AVG. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens enkel op basis van artikel 6.1 (a) (toestemming) plaatsvindt, heeft de cliënt steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de cliënt worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met de Advocaat verbonden zijn of met enige andere partner van de Advocaat. De Advocaat garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding en anti-witwaswetgeving) en minstens zolang de wettelijke verjaringstermijn ten aanzien van de Advocaat loopt. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zouden zijn. Hij kan tevens – onder bepaalde voorwaarden – zijn persoonsgegevens laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f) AVG. Bovendien heeft de cliënt het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen die hij zelf aan de Advocaat heeft verstrekt en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere onderneming. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de cliënt gevraagd een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: infogent@everest-law.be . De cliënt heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. De cliënt beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 10000 Brussel – mailto:contact@apd-gba.be)

 

8.  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De partijen komen overeen dat Belgisch recht exclusief van toepassing is op deze Algemene Voorwaarden, op elke overeenkomst waarop deze laatste betrekking hebben en op de opdracht van de Advocaat in het algemeen. De rechtbanken te Gent zullen exclusief bevoegd zijn voor elk geschil betreffende de interpretatie of de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst waarop deze betrekking hebben. Bovendien komen de partijen uitdrukkelijk en conventioneel overeen dat elke andere rechtbank dan deze aangeduid in de vorige paragraaf, onbevoegd is met betrekking tot de in de vorige paragraaf vermelde materie