fiscaal advocaat brugge

Fiscaal Advocaat in Brugge

Nieuwe fiscale regularisatie vanaf 2017

20/08/2015

Er komt een nieuwe kans voor belastingplichtigen om hun zwart geld op buitenlandse rekeningen te regulariseren, dit vanaf 2017. De regering-Michel verandert dus van koers en zal in tegenstelling tot de regering-Di Rupo terug gebruik maken van fiscale regularisaties.

Nieuw systeem permanente fiscale regularisatie

De regering heeft met de EBA-wet en met de beëindiging van de permanente regularisatie in 2012 reeds een aantal keren aan belastingsplichtigen een “laatste” mogelijkheid geboden om niet-aangegeven inkomsten te regulariseren. Vanaf 2017 zal er opnieuw een systeem van fiscale  permanente  regularisatie worden opgezet. De regering hoopt met deze maatregel volgens het begrotingsakkoord elk jaar 250 miljoen euro op te halen.

Fiscale overtreders die gebruik willen maken van de fiscale regularisatie zullen vanzelfsprekend een boete dienen te betalen. Echter, de meningen over de concrete krijtlijnen van het systeem (o.a. het boetetarief) zijn nog verdeeld  binnen de regering. De regering zal aldus nog moeten beslissen over hoe de voorwaarden en modaliteiten van de permanente fiscale regularisatie worden ingevuld.

Noodzaak?

De beslissing van de regering komt niet uit de lucht vallen, aangezien de uitwisseling van bankgegevens steeds meer onderhevig is aan internationale regelgeving . Vanaf 2018 komt zelfs het Zwitsers bankgeheim te vervallen, als gevolg van een verdrag tussen de Europese Commissie en Zwitserland. Zwitserse banken zullen bijgevolg verplicht worden om automatisch inlichtingen te geven aan de nationale fiscus over Europese  onderdanen die bij hen een bankrekening bezitten.  Hierdoor krijgen mensen die geen gebruik hebben kunnen maken van de voorgaande regularisatieronden opnieuw de mogelijkheid om zich in regel te stellen, wat gelet op de opheffing van het bankgeheim en de internationale gegevensuitwisseling aangewezen is.

 

Share