fiscaal advocaat brugge

Fiscaal Advocaat in Brugge

Aanslag 309%: Komt de fiscus terug op haar stappen?

Aanslag 309%. De fiscus ontketende een storm van protest nadat zij haar voornemen bekendmaakte om vanaf 1 juli 2012 de aanslag op de geheime commissielonen in de vennootschapsbelasting strikter toe te passen (http://www.everest-law.be/nl_BE/blog/fiscaal/heb-geen-schrik-voor-de-godzilla-belasting).

Niet alleen in de pers, maar ook in het Parlement legde Volksvertegenwoordiger Gwendoline RUTTEN de Minister van Financiën het vuur aan de schenen (http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=60b9ff98-8176-4e99-a9d3-06df6cfa4c9a&caller=1#findHighlighted)

Dit alles was klaarblijkelijk de aanleiding voor Financiën om een addendum te publiceren waarbij de toepassing van de aanslag geheime commissielonen verduidelijkt wordt. (addendum van 20 juli 2012 aan de circulaire nr. Ci.RH.421/605.074) (http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=d86b997b-24c0-47ef-877b-431c10d91007#findHighlighted).
Dit standpunt lijkt op het eerste zicht neer te komen op een serieuze afzwakking van de voorgestelde strenge toepassing van de aanslag geheime commissielonen. Financiën laat immers weten dat zij de aanslag geheime commissielonen niet zal toepassen in geval van regularisatie van forfaitair geraamde voordelen van alle aard, indien aan alle volgende voorwaarden voldaan is :
– deze voortvloeit uit een rekenfout die te goeder trouw werd begaan (bv. het K.I. van een gebouw is nog niet gekend of is in betwisting, enz.) en deze fout uitzonderlijk is. In het addendum staat te lezen dat het begrip uitzonderlijk begrepen moet worden  in de zin dat de fout geen herhaaldelijk karakter vertoont;
– deze een gering bedrag vertegenwoordigt;
– en er door de genieter van het voordeel werd overgegaan tot een spontane rechtzetting van zijn fiscale toestand.

Vraag is of dit veel zoden aan de dijk zal brengen.

Zo is vooreerst slechts sprake van forfaitair geraamde voordelen. Dit sluit onmiddellijk de deur voor alle niet forfaitair geraamde voordelen.
Het feit dat de tolerantie beperkt wordt tot rekenfouten, brengt met zich mee dat in geval van het niet melden op een fiche, al dan niet ter goeder trouw, de aanslag geheime commissielonen tevens verder kan toegepast worden.
Het grootste probleem situeert zich echter in de tweede voorwaarde, namelijk de vereiste dat het voordeel slechts een gering bedrag vertegenwoordigt. Deze vereiste zal als gevolg hebben dat de impact van het standpunt beperkt zal blijven tot wat gefrunnik in de marge.  Het is immers net de belasting van de grotere bedragen aan 309% die bij de belastingplichtige het hardst aankomt.

Dit alles maakt dat het standpunt van Financiën niet meer is dan een poging om haar blazoen op te poetsen, zonder dat er echt sprake zal zijn van voelbare versoepeling van het beleid naar de belastingplichtige toe.

Lees hier meer blogitems.

Share